Zasady Użytkowania

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez  platformę  Roiup.pl

Definicje

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej roiup.pl który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.roiup.pl/raporty rzecz Użytkowników.

Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to Piotr Litwa, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą  PL Piotr Litwa ul. Główna 94 lok. 22, 54-061 Wrocław, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem  
NIP: 8992589594 oraz REGON: 362230946, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.

Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url  www.roiup.pl/raporty Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj.PL Piotr Litwa ul. Główna 94 lok. 22, 54-061 Wrocław, adres poczty elektronicznej: kontakt@roiup.pl.

Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi, Subskrypcjami oraz kartami płatniczymi Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

Sesja to nagranie video lekcji jogi na różnych poziomach zaawansowania, dostępne po dokonaniu Subskrypcji.

Subskrypcja to usługa umożliwiająca dostęp do wszystkich Sesji udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

§1 Ogólne warunki umowne

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu:  www.roiup.pl/regulamin 

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.

4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu oraz linku do produktu Raporty który udostępniamy Użytkownikowi  przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

7.Transakcja kupna-sprzedaży automatycznie zobowiązuje Usługodawcę do dotrzymania warunków umowy o poufności danych (tzw.NDA) wyszczególnioną w paragrafie 8.

§2 Warunki korzystania. Rejestracja i Subskrypcja

1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Mozilla Firefox lub Google Chrome, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

3. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami oraz kartami płatniczymi Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.

8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

10. Użytkownik klikając „wyślij” oświadcza, iz zapoznał się z Regulaminem i polityką prywatności.

11. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich Sesji, konieczne jest dokonanie Subskrypcji.

12. Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na czas nieoznaczony, dostępną pod warunkiem Rejestracji i logowania.

13. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zostaje rozwiązana w chwili skorzystania przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności dezaktywującej, dostępnej w obszarze Konta Użytkownika.

14. Cena Subskrypcji podana jest na stronie internetowej Serwisu.

15. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.

16. Potwierdzenie dokonania płatności wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika.

17. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

18. Zarządzanie danymi karty płatniczej oraz dodawanie kart płatniczych możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika na serwisie PayPal. Posiadanie aktualnej karty płatniczej zapisanej w serwisie PayPal jest konieczne w celu zapewnienia aktywności Subskrypcji.

19. Zarządzanie Subskrypcjami możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika w serwisie PayPal i  wszelkie własności prawne dotyczące płatności poprzez subkrypcję regulowane są przez usługodawcę PayPal.

20. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że Raporty są produktem konfiguracyjnym, wymagającym interpretacji i wiedzy marketingowej. Zostały przygotowane w oparciu o indywidualne potrzeby Użytkownika, po konsultacji z Użytkownikiem i akceptacji  wprowadzonych danych i naniesienia ewentualnych zmian. Dane wyświetlane przez pojedynczy Raport (bądż Raporty) są udostępniane Użytkownikowi i  analizowane przez Użytkownika na jego własną odpowiedzialność. Dlatego Użytkownik powinien wykonywać analizy ze świadomością tej odpowiedzialności, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan wiedzy oraz możliwości marketingowe i finansowe jego firmy czy też pracodawcy.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne

Usługi:

a) udostępnienie produktu Raport,

b) Newsletter,

2. Umowa o świadczenie Usługi Raporty zawierana jest na czas oznaczony w chwili transakcji kartą płatniczą, realizacji przelewu na rzecz Usługodawcy lub uruchomienia subskrypcji płatności. 

3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.

5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Płatności

1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika Subskrypcji abonamentu za użytkowanie produktu Raport.

2. Miesięczne ceny Subskrypcji podane na stronie internetowej Serwisu są cenami netto podanymi w polskich złotych i nie zawierają wartość podatku VAT.

3. Dokonanie płatności z tytułu Subskrypcji jest możliwe za pomocą karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayPal ( https://paypal.com), PayU (https://payu.pl) oraz Google Pay(https://pay.google.com/payments)

4. Serwisy wyżej wymienione automatycznie pobiera miesięczną należność z tytułu korzystania z Subskrypcji z konta bankowego Użytkownika, przy wykorzystaniu danych karty płatniczej zapisanych w Koncie Użytkownika tych serwisów.

5. W przypadku braku zapłaty za usługę dostęp do  produktu Raport  zostanie zablokowany.

6. Automatyczne pobranie miesięcznej należności z tytułu korzystania z Subskrypcji z konta bankowego Użytkownika powoduje przedłużenie Usługi na kolejny miesiąc.

7. Płatność z tytułu Subskrypcji możliwa jest także z góry za okres 6 lub 12 miesięcy, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub kartą bankową za pośrednictwem wyżej wymienionych serwisów.

8. Dokonanie płatności z tytułu Subskrypcji warunkuje dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności Raportu.

§5 Reklamacje i Gwarancja

1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

2. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

3. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.

4. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

b. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

c. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Usługodawca zapewnia 30 dniowy okres gwarancji. Jeżeli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z Subskrypcji, Usługodawca zwróci mu otrzymaną płatność, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

6. Z gwarancji można skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.

§6 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć pisząc e-mail na kontakt@roiup.pl.

4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§7 Postanowienia uzupełniające

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,

c. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,

d. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§8 Umowa o zachowaniu poufności

Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać wraz z chwilą zakupu przez Użytkownika produktu na stronie internetowej Usługodawcy tj. Roiup.pl

1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Użytkownika, których ujawnienie mogłoby narazić Użytkownika na szkodę, o których usługodawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1 powyżej dot. Użytkownika  lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

3. Zobowiązanie Usługodawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Użytkownika, nie dotyczy informacji:

a. są lub będą jawne lub publicznie znane, lub

b. były znane stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez stronę ujawniającą, na co istnieje pisemne potwierdzenie, lub

c. zostały przekazane Użytkownikowi przez osoby trzecie, bez zaznaczenia iż jest to informacja niejawna lub

d. Zleceniodawca przekazał je Usługodawca z możliwością dalszego ujawnienia

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Usługodawcy czy dane informacja może zostać udostępniona, zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze Użytkownikiem i uzyskać pisemne oświadczenie.

5. O każdorazowym możliwości udostępnienia informacji Użytkownika podmiotowi trzeciemu, Usługodawca powiadomi Użytkownika.

a. Użytkownik oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, jak również przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

6. Na pisemne żądanie Użytkownika Usługodawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24h), stosownie do żądania zwróci lub zniszczy dokumenty i dane, włączając wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych nośnikach informacji) zawierające informacje Użytkownika, jeżeli Usługodawca był w posiadaniu takich danych/ informacji. Niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności (nie później niż w ciągu 24h) Usługodawca zobowiązuje się złożyć Użytkownikowi na piśmie oświadczenie potwierdzające ich dokonanie.

7. Usługodawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Usługodawcy jedynie do tych swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Usługodawcy, zapewniając iż wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie. Za działanie tych osób i złamanie warunków umowy Usługodawca nie odpowiada. W razie złamania zasad umowy, działania tych osób powinni być przedmiotem osobnego postępowania prawnego.

8. Za każdorazowy przypadek naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100000 zł, na wskazany numer rachunku bankowego Zleceniodawcy. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniodawcy.

9. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący 2 lata.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.

9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.

10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mająprzepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:, adres e-mail: kontakt@roiup.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkie otrzymane od Państwa płatności zwracamy w ciągu 48 godzin od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy